Polityka prywatności – Rodo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja Regulaminu Serwisu Nastogadka.eu.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Nastogadka.eu:

Administrator, Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Dudek z siedzibą 3 Maja 18c/ e-mail: marcindudek.73@o2.pl (dalej nazywany Administratorem).

Administrator – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nastogadka.eu sprawuje Administrator Ochrony Danych (dalej: „Adminstrator”): Marcin Dudek
Możesz kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez Nastogadka.eu w celach:

 • możliwości korzystania z serwisu Nastogadka.eu poprzez logowanie się, korzystanie z panelu użytkownika, zamieszczanie, edycję i usuwanie treści artykułów swojego autorstwa oraz komentarzy artykułów pisanych i publikowanych przez inne osoby będące użytkownikami serwisu Nastogadka.eu.
 • marketingu produktów i usług w Serwisie Nastogadka.eu w formie artykułów, które mogą zawierać lokowanie produktów.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach opublikowanych na stronie i w serwisie Nastogadka.eu.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z Nastogadka.eu relacji, Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko lub nick),
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny),
 • numer telefonu kontaktowego
 • dane komunikacyjne (np. dane umożliwiające prowadzenia z Tobą komunikacji w mediach społecznościowych).
 • biografię, wizerunek

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Nastogadka.eu, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza Nastogadka.eu. Zawsze w takiej sytuacji Administratora dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Nastogadka.eu, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej, organy ścigania).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Nastogadka.eu,
 • banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Nastogadka.eu i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

Realizacja praw
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Nastogadka.eu usług np. prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Nastogadka.eu. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Nastogadka.eu usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Informacje dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz wkrótce na www.nastogadka.eu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Kontakt w sprawie RODO pod adresem: rodo.nastogadka@gmail.com