[rev_slider alias="728x90"]

Fundacja Patron to organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Non-profit – prowadząc swoją działalność skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się koniecznością osiągania zysku. Wszystkie zgromadzone środki są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Jej nadrzędnym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz budowa więzi międzypokoleniowych. Dzieci i młodzież wymagają wsparcia nie tylko w przypadku gdy dotyka ich ciężka choroba. Często ich trudna sytuacja życiowa lub rodzinna jest przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa czy wchodzenia w konflikty z prawem.

Fundacja Patron pomaga przezwyciężać te podziały i umożliwia rozbudzanie kreatywności, samorozwoju i przedsiębiorczości młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Fundacja prowadzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Fundacja Patron

                                                                           GŁÓWNE ZADANIA FUNDACJI PATRON

Rozbudzanie przedsiębiorczości, kreatywności i samorozwoju dzieci i młodzieży; wspieranie działań społecznych w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości, ochrony środowiska, nauki, promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu.

 

Wsparcie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych; prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

 

Prowadzenie działalności w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

                                                                                               KOMU POMAGAMY?

Jej nadrzędnym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz budowa więzi międzypokoleniowych. Dzieci i młodzież wymagają wsparcia nie tylko w przypadku gdy dotyka ich ciężka choroba. Często ich trudna sytuacja życiowa lub rodzinna jest przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa czy wchodzenia w konflikty z prawem.  Fundacja Patron wspiera młodych ludzi w rozwijaniu ich pasji i wchodzeniu w dorosłe życie.

Fundacja Patron

Nasza Fundacja pomaga ludziom dorosłym i w podeszłym wieku przezwyciężać podziały i umożliwia rozbudzanie kreatywności, samorozwoju. Pomaga poszukiwać i rozwijać ich pasje oraz zainteresowania. Fundacja prowadzi również działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

                                                               NIE SIEDZIMY Z ZAŁOŻONYMI RĘKAMI TYLKO DZIAŁAMY!

Pracujemy, aby wspólnie dawać radość innym…

Fundacja Patron

Pomagamy rozwijać pasje, zainteresowania, doskonalić Wasze umysły i ciała…

Fundacja Patron

Wspieramy inne fajne inicjatywy i akcje charytatywne i społeczne…

Fundacja Patron

Współpracujemy z każda organizacją, której celem jest bezinteresownie pomagać innym…

Fundacja Patron

Nasze inne akcje

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!

Nasza Fundacja Patron jest organizacją, której możesz pomagać na dwa sposoby:

  • wpłacając dowolną kwotę na konto: BS OŁAWA  53 9585 0007 2004 0000 2263 0002  Numer KRS: 0000624322  

  • swoim doświadczeniem, zaangażowaniem w organizowanie imprez, wydarzeń oraz akcji. Twoje doświadczenie, wiedza i pomoc są dla nas BEZCENNE!

  • siedziba fundacji: 55-200 OŁAWA ul. 3 Maja 18c

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” ~ Jan Paweł II