[rev_slider alias="728x90"]

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ „FUNDACJA PATRON”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA PATRON”, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Marcina Dudka oraz Radosława Dudka, zwanych w dalszej części niniejszego statutu „Fundatorami”, każdy z osobna jako „Fundator”, aktem notarialnym z dnia 9 lutego 2016 r., repertorium A nr 538/2016, sporządzonym przez notariusza Piotra Pautera z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 15/7, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1339 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1339 ze zm.), a także niniejszego statutu.

 2. Niniejszy statut Fundacji zwany jest dalej „Statutem”.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Oława.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może:

 1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;

 2. przystępować do spółek handlowych i uczestniczyć w fundacjach, z zastrzeżeniem § 11 Statutu.

§ 4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1339, ze zm.).

 2. Działalność o której mowa w ust. 1 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 3. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Osiągnięty dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.

 5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 8.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

 1. rozbudzanie przedsiębiorczości, kreatywności i samorozwoju dzieci i młodzieży;

 2. wspieranie działań społecznych w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości, ochrony środowiska, nauki, promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu;

 3. wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

 4. wsparcie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 5. prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

 6. prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 7. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 8. prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 9. prowadzenie działalności w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;

 10. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz działania wspierające szeroko pojęty Zahlungsmoral, w tym wsparcie w budowaniu wizerunku wiarygodnego kontrahenta i rzetelności płatniczej;

 11. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 12. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 13. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 14. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w statucie.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. propagowanie nowoczesnych technologii oraz projektów naukowo – badawczych inicjatyw gospodarczych, innowacyjności;

 2. popularyzacja i wdrażanie rozwiązań, inwestycji i działań związanych z ochroną środowiska, energooszczędnością;

 3. wspieranie działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, społecznej;

 4. organizowanie konkursów, zawodów sportowych, rajdów, eventów, imprez towarzyskich;

 5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży oraz zdrowy tryb życia;

 6. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;

 7. finansowanie kosztów leczenia dzieci;

 8. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;

 9. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

 10. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;

 11. inicjowanie i wzmacnianie relacji gospodarczych z innymi krajami;

 12. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji;

 13. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych, popularyzowanie kulturalnej, społecznej, gospodarczej i aktywności obywatelskiej;

 14. tworzenie, współtworzenie, rozpowszechnianie i promowanie materiałów i projektów medialnych oraz edukacyjnych i wychowawczych o treściach społecznie zaangażowanych;

 15. współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej;

 16. promowanie działalności prawnej pro publico bono;

 17. nawiązywanie kontaktów międzykulturowych, podejmowanie działań ukierunkowanych na promocję postaw demokratycznych, poszanowanie odmienności i tolerancji;

 18. promowanie wzorców związanych z respektowaniem praw człowieka oraz poszanowaniem wolności obywatelskich;

 19. wspieranie wszelkich działań mających za cel poprawę życia podopiecznych fundacji, w szczególności przez aktywizację zawodową;

 20. podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości zawodowej społeczeństwa;

 21. krzewienie i wzmacnianie tradycji narodowych, postaw patriotycznych i społecznie użytecznych;

 22. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami państw;

 23. rozpowszechnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy;

 24. wspieranie inicjatyw społecznych, których cele są zgodne z zadaniami statutowymi Fundacji;

§ 10.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 11.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej;

 3. Działalność na rzecz integracji rasowej, wielokulturowej, religijnej;

 4. Działalności charytatywnej;

 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

 7. Ochrony i promocji zdrowia;

 8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 9. Wypoczynku dzieci i młodzieży;

 10. Działalności na rzecz edukacji oraz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacji imprez sportowych;

 11. Działalności na rzecz promocji idei równości rasowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych;

 12. Działalności na rzecz promocji sztuki;

 13. Promocji młodego pokolenia twórców, sportowców, naukowców w kraju i za granicą;

 14. Popierania i promocji zdrowego stylu życia;

 15. Organizowanie wsparcia dla start-up’ów i młodych przedsiębiorców, w tym wsparcia finansowego, prawnego, księgowego, a także doradztwa podatkowego.

 16. Innych działań, wspierających działalność fundacji w zakresie, o którym mowa w § 8;

 1. Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Reklamy;

 2. Promocji i marketingu;

 3. Organizacji krajowych i międzynarodowych imprez rozrywkowych, sportowych, szkoleniowych, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia;

 4. Organizacji krajowych i międzynarodowych, szkoleń i warsztatów, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia;

 5. Zakładania i prowadzenia kursów oraz centrów i ośrodków kształcenia;

 6. Usług wydawniczych i poligraficznych;

 7. Działalności radiowej i telewizyjnej;

 8. Organizacji krajowych i międzynarodowych wystaw indywidualnych i zbiorowych;

 9. Organizacji krajowych i międzynarodowych konkursów, festiwali i biennale;

 10. Działalności domów, ośrodków kultury i innych obiektów kulturalnych;

 11. Działalności galerii i salonów wystawienniczych;

 12. Urządzania na podstawie udzielonych zezwoleń loterii fantowych, loterii promocyjnych i loterii audiotekstowych;

 13. Działalności w zakresie usług cateringowych;

 14. Innych działań, wspierających działalność fundacji w zakresie, o którym mowa w § 8;

 15. Sprzedaż przedmiotów darowizny.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 13.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 14.

Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody wszystkich Fundatorów.

§ 15.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;

 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;

 3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, datków oraz grantów;

 4. dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych;

 5. dochodów z majątku Fundacji;

 6. dochodów z odsetek bankowych;

 7. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

 8. odsetek i depozytów bankowych;

 9. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§ 16.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia prawem wymagane składa Zarząd Fundacji.

 3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 17.

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów na kosztami na działalność statutową opisaną w § 7. – § 9. Statutu.

§ 18.

 1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji i służy osiąganiu celów Fundacji.

 2. Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (dalej zwani jako „osoby bliskie”);

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

 4. zakupu towarów lub usług od Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 19.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;

 2. Zarząd Fundacji.

Rozdział V

Rada Fundacji

§ 20.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, uchwałodawczych i nadzorczo – kontrolnych, a w sprawach wskazanych w Statucie jej uchwały są wiążące dla Zarządu.

§ 21.

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym, opiniodawczym i doradczym, składającym się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób.

 2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w każdym czasie z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy z Fundatorów ma prawo wyboru do 3 (trzech) członków Rady Fundacji.

 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie sprawować funkcji członka Zarządu Fundacji.

 4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która skazana była prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 5. Fundator przed powołaniem członków Rady Fundacji, jest zobowiązany do odebrania od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 3 i 4 powyżej oraz po powołaniu członków Rady Fundacji do przekazania złożonych przez nich oświadczeń Zarządowi Fundacji.

 6. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.

 7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 22.

       1. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata.

 1. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 2. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji, tj. po upływie 3 lat. Nie jest wykluczone wybranie tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

 3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą:

 1. upływu kadencji członka Rady Fundacji;

 2. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji;

 3. odwołania przez jednego z Fundatorów w szczególności w przypadku:

 1. nienależytego wypełnienia funkcji członka Rady Fundacji;

 2. naruszenia postanowień Statutu;

 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

 4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

 1. śmierci członka Rady Fundacji;

 2. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 23.

        1. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

        2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz – także wobec Zarządu.

§ 24.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań oraz sprawozdań finansowych sporządzonych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;

 2. wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu Fundacji mającą za przedmiot rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 10.000,00 złotych, za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie lub planach działania, o których mowa w pkt. 1 powyżej;

 3. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

 5. wytaczanie głównych kierunków działania Fundacji;

 6. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;

 7. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie Fundacji przez Fundatora lub Zarząd Fundacji;

 8. uchwalanie zmian Statutu Fundacji;

 9. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;

 10. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;

 11. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

 12. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, o utworzeniu oddziału Fundacji;

 13. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;

 14. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych odnośnie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno – prawnych.

§ 25.

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona w szczególności do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji, jej funkcjonowania;

 2. żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

 3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26.

         1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

         2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.

         3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

         4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

         5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym

§ 27.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

 1. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;

 2. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby.

 1. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

Rozdział VI

Zarząd Fundacji

§ 28.

 1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

 2. Kadencja członków Zarządu Fundacji trwa (2 dwa) lata.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. upływu kadencji;

 2. rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji;

 3. odwołania z funkcji członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji, w szczególności w przypadku:

 1. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji;

 2. naruszenia postanowień Statutu;

 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

 4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu Fundacji;

 1. śmierci członka Zarządu Fundacji.

§ 29.

 1. Rada Fundacji powołuje Prezesa

 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.

 3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

 4. Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd Fundacji.

§ 30.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 2. reprezentowanie jej na zewnątrz;

 3. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

 4. opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 6. powoływanie oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw Fundacji;

 7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

 8. w ramach wytycznych Rady Fundacji, ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

 9. występowanie do Rady Fundacji w wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;

 10. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji, bądź postanowieniami Statutu.

 11. opracowanie treści Regulaminu Zarządu, jego zmian, w celu przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Fundacji;

 12. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

 13. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.

 1. Budżety i plany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, Zarząd Fundacji opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada każdego poprzedniego roku.

 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w szczególności za właściwe lokowanie jej środków majątkowych.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji

§ 31.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działając łącznie z innym członkiem Zarządu Fundacji, bądź wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu Fundacji.

§ 32.

 1. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji oraz jej reprezentacji. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

 2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być powzięte, jeżeli członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Postanowienia § 25 ust. 1 – 4 znajdują odpowiednie zastosowanie.

 3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 4. W przypadku podejmowania uchwał przez Zarząd dwuosobowy wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

§ 33.

 1. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i pracowników wypłacane są ze środków Fundacji.

Rozdział VII

Jednostki terenowe Fundacji

§34.

 1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

 2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.

 3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd.

 4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu.

 5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną i organy funkcyjne jednostki terenowej.

§35.

 1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.

 2. Każda jednostka terenowa ma własny Zarząd i może powołać Radę Programową.

 3. Zarząd jednostki terenowej jest powoływany przez Zarząd.

 4. Radę Programową powołuje Zarząd na wniosek Zarządu jednostki terenowej.

§36.

 1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział Fundacji.

 2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jednostka terenowa korzysta z osobowości prawnej Fundacji.

§37.

W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 38.

   1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

   2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

   3. Likwidacja prowadzona jest przez likwidatora wyznaczonego przez Radę Fundacji.

   4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

§ 39.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII

Zmiany Statutu, zmiany celu Fundacji

§ 40.

    1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym w szczególności zmiany celu działania Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

    2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji, w tym w szczególności zmiany celu działania Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 41.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 42.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.